Zakonska osnova

Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi (NN 33/2012):

Članak 2.

„Beskućnik je osoba koja nema mjesto stanovanja niti sredstava kojima bi mogla namiriti potrebu stanovanja te je privremeno smještena u prihvatilištu, ili boravi na javnim ili drugim mjestima koja nisu namijenjena za stanovanje. »

Članak 22.

«(4) Veliki gradovi i gradovi sjedišta županija dužni su u svom proračunu osigurati sredstva za uslugu prehrane u pučkim kuhinjama, kao i pružanje usluga prihvatilišta za beskućnike na način propisan ovim Zakonom.

(5) Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb može osigurati sredstva za ostvarivanje novčanih pomoći i socijalnih usluga stanovnicima na svom području u većem opsegu nego je utvrđeno ovim Zakonom, na način propisan njihovim općim aktom, ukoliko u svom proračunu ima za to osigurana sredstva. »

Članak 104.

(3) Radi sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja uzroka socijalnog isključivanja beskućnika, pružatelj usluge privremenog smještaja, centar za socijalnu skrb i lokalna zajednica dužni su surađivati i zajednički planirati aktivnosti za osiguravanje njegovog prebivališta i ponovnog uključivanja u svakodnevni život lokalne zajednice.

Članak 111.

(1) Veliki gradovi i gradovi sjedišta županija dužni su, sukladno financijskim mogućnostima, poticati i osigurati građanima na svojem području druge oblike materijalnih pomoći i potpora kao što je prehrana u pučkim kuhinjama, privremeni smještaj beskućnika u prihvatilište, smještaj osoba koje primaju pomoć za uzdržavanje u socijalne stanove, subvencije u plaćanju pojedinih socijalnih i drugih usluga sukladno svojim općim aktima i ovome Zakonu, te poticati rad udruga i volonterski rad u socijalnoj skrbi te razvijati druge oblike socijalne skrbi na svojem području.

(2) Ukoliko veliki gradovi i gradovi sjedišta županija nisu u mogućnosti osigurati sredstva za prehranu u pučkim kuhinjama, privremeni smještaj beskućnika u prihvatilište ili smještaj osoba koje primaju pomoć za uzdržavanje u socijalne stanove, u financiranju navedenih pomoći i usluga će sudjelovati i jedinice područne (regionalne) samouprave u skladu sa svojim financijskim mogućnostima.

Članak 158.

(1) Jedinica lokalne samouprave, a trgovačko društvo ili druga domaća i strana pravna osoba može, pored obavljanja svoje djelatnosti za koju je upisana u sudskom registru ili kod drugog nadležnog tijela u skladu s posebnim zakonima, obavljati djelatnost socijalne skrbi pružanjem usluga smještaja i boravka do 20 korisnika bez osnivanja doma, pod uvjetima propisanim ovim Zakonom. »

Sukladno PRAVILNIKU O PRIJEMU I OTPUSTU KORISNIKA

Prihvatilište pruža usluge privremenog smještaja odraslim osobama- beskućnicima (u daljnjem tekstu korisnici Prihvatilišta) s prebivalištem ili uobičajenim boravištem na području Istarske županije.

Tijekom privremenog smještaja korisnicima se osigurava: prihvat, stanovanje, prehrana, nabava prijeko potrebne odjeće i obuće, održavanje osobne higijene, stručna psihosocijalna pomoć, osnovna briga o zdravlju, organizirano provođenje edukativnih i radnih aktivnosti, slobodnog vremena, druge usluge ovisno o potrebama i potencijalima korisnika.

Programskim mjerama i aktivnostima u Prihvatilištu osigurava se pravodobno prepoznavanje potreba i pružanje usluga korisniku radi sprječavanja nastanka ili razvoja stanja koja ugrožavaju zadovoljavanje njegovih životnih potreba i potiče se uključivanje u lokalnu zajednicu.

Prijem i otpust korisnika planira se i provodi uz uvažavanje smještajnih mogućnosti Prihvatilišta te potreba za privremenim smještajem beskućnika s područja Istarske županije.

O prijemu korisnika u Prihvatilište odlučuje Povjerenstvo za prijem i otpust korisnika na osnovu prijedloga nadležnog Centra za socijalnu skrb, jedinice lokalne samouprave, zdravstvenih službi i/ili individualne zamolbe .

Prijedlog za smještaj u Prihvatilište subjekti su dužni dostaviti najmanje pet dana prije dana naznačenog kao prvi dan smještaja.

Uz prijedlog korisnik je dužan pribaviti:

  • potvrdu liječnika opće prakse za prijem u Prihvatilište.

U ekstremnim kriznim situacijama koje bi imale za posljedicu ugrozu života osobe, u Prihvatilište se može primiti osoba s prebivalištem u Istarskoj županiji po hitnom postupku na temelju usmenog dogovora između nadležnog radnika centra za socijalnu skrb, predstavnika jedinice lokalne samouprave, zdravstvenih službi, policije i predsjednika povjerenstva, a sukladno kapacitetima Prihvatilišta.

U Prihvatilište se ne primaju osobe koje zbog oštećenja zdravlja (akutna stanja, agresivne osobe, osobe pod vidljivim utjecajem alkohola i/ili opojnih droga, teža tjelesna i mentalna oštećenja i teže duševne bolesti) ne mogu samostalno izvoditi aktivnosti primjerene životnoj dobi, osobe koje boluju od zaraznih bolesti i osobe opasne po sebe i za druge.

Korisnici se u Prihvatilište primaju prema slijedećem redoslijedu:

  • korisnici koji se smještavaju zbog hitnosti nastale zbog nemogućnosti da im se osigura skrb na neki drugi način, a ne prijem bi imao za posljedicu ugrozu života korisnika,
  • ostali korisnici, s tim da prednost kod prijema ima korisnik za kojega je prijedlog za smještaj podnijet ranije.

Razlog za otpust korisnika iz Prihvatilišta prije isteka zakonski definiranog roka može biti:

  • odluka korisnika ili skrbnika,
  • nedolazak u Prihvatilište, odnosno ne korištenje usluga privremenog smještaja u Prihvatilištu neprekidno duže od 15 dana bez opravdanog razloga (boravak u bolnici, zbog posla, posjete obitelji i sl.)
  • teže povrede kućnog reda,
  • učestale lakše povrede kućnog reda
  • nemogućnosti da se u Prihvatilištu korisniku osigura odgovarajuća skrb.

Dokumenti